Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Tarjouspyynnöt

30.04.2020

Tarjouspyyntö: Markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelut


Someron kaupunki pyytää tarjoustanne MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA ajalle 1.6.2020-31.5.2021 sekä yhdelle erillisille 6 kuukauden optiojaksolle (1.6.-31.12.2021) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kuuden kuukauden optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin ja mahdollisesti myös muiden kuin tässä tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen tuottamiseen. Option käyttämisestä päätetään erikseen.

1. Hankintamenettely

Hankinta jää alle tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Kilpailutuksen ensimmäinen vaihe on avoin kaikille. Määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset pisteytetään, jonka perusteella valitaan maksimissaan viisi parhaat pisteet saanutta toimittajaa seuraavaan vaiheeseen. Molempien vaiheiden pisteet yhteen laskemalla, valitaan hankinnan toimittajaksi parhaat pisteet saanut.

Tarjouspyynnöstä julkaistaan hankintailmoitus pienhankintapalvelussa osoitteessa www.pienhankintapalvelu.fi ja tarjouspalvelussa www.tarjouspalvelu.fi, sekä Someron kaupungin omilla nettisivuilla www.somero.fi – tarjouspyynnöt.

2. Hankinnan tausta ja tavoitteet

Someron kaupungin markkinoinnin operatiivinen vastuuhenkilö on jäämässä perhevapaalle, ja sen ajaksi markkinoinnin toimenpiteisiin etsitään ulkopuolista tuottajaa. Someron kaupungin markkinointi tukee Someron kaupunkistrategiaa, elinvoimapoliittista ohjelmaa sekä brändistrategiaa. Näistä poimittuja markkinointiviestintään kytkeytyviä tavoitteita ovat mm:

Someron kaupungin strategia, brändistrategia sekä elinvoimapoliittinen ohjelma ovat luettavissa Someron kaupungin nettisivuilla www.somero.fi > kaupunki ja hallinto > talous ja strategia.  

3. Hankinnan kohde

Olemme tilaajana määritelleet hankinnalle kokonaishinnan, jonka olemme valmiit maksamaan valitulle toimittajalle: 2750 euroa kuukaudessa, eli kokonaisuudessaan 33 000 euroa + optio 16 500 e (Alv 0 %). Pyydämme tarjoustanne tämän määrärahan puitteissa markkinoinnin eri osa-alueiden toteuttamisesta kaupungin brändistrategian, graafisen ohjeiston ja visuaalisen ilmeen pohjalta. Hankinta voi sisältää erilaisia markkinointitoimenpiteiden sekä -kampanjoiden kokonaissuunnittelua, tekstin ja visuaalisen sisällön suunnittelua, taittotyötä, konseptisuunnittelua, valokuvausta ja videokuvausta sekä digitaalista markkinointia. 

3.1. Pakollisesti sisällytettävät osa-alueet

Edellytämme, että tarjoukseen on sisällytettävä ainakin seuraavat osa-alueet:

Pakollisten osa-alueiden tarkemmat kuvaukset ja sisältämät toimenpiteet löytyvät Someron kaupungin markkinointisuunnitelmasta 2020-2021 (Liite 1.) Suunnitelmia voidaan tarvittaessa toteutusvaiheessa muuttaa niin, että uudet toimenpiteet vastaavat työmäärältään samaa kuin suunnitellut.

3.2. Vapaaehtoisesti sisällytettävät osa-alueet

Lisäksi toivomme, että hankintaan sisällytetään mahdollisuuksien mukaan seuraavat osa-alueet tai jotkin niistä:

Kaikkia listassa olevia markkinointitoimenpiteitä ja -materiaaleja ei välttämättä tulla hankkimaan, ja teidän on myös mahdollista tehdä omia ehdotuksia muista mahdollisista markkinointitoimenpiteistä ja –materiaaleista. Voitte tarjota näitä myös optiona, eli lisäpalveluina erillisellä hinnoittelulla.

Vapaaehtoisten osa-alueiden tarkemmat kuvaukset ja sisältämät toimenpiteet löytyvät Someron kaupungin markkinointisuunnitelmasta 2020-2021 (Liite 1.) Suunnitelmia voidaan tarvittaessa toteutusvaiheessa muuttaa niin, että uudet toimenpiteet vastaavat työmäärältään samaa kuin suunnitellut. 

4. Hinta

Hankinnalle määritelty arvonlisäveroton kokonaishinta on 2750 euroa kuukaudessa, eli kokonaisuudessaan 33 000 euroa + optio 16 500 euroa (alv 0%). Sen tulee sisältää kaikki tarjouksenne osa-alueet (pois lukien optiona tarjoamanne lisäpalvelut, joille teidän on esitettävä erillinen hinta + mahdollinen tuntihinnoittelu lisätöitä varten), sisältäen suunnittelun, toteutuksen, siihen liittyvät yhteistyöpalaverit, workshopit sekä projektin valvonta kaikkine henkilöstökuluineen. Kokonaiskustannuksen pitää sisältää esimerkiksi luonnokset, kuva-aihevalinnat ja hankintatyö, kuvien käsittely/sijoittelu, taitto, oikoluku, trafiikki, kuvankäsittely-, materiaali-, aineistonsiirto- yms., suunnittelu-, yhteys-, tuotanto-, matka- ja valvontakulut. Pyydämme myös erittelemään tarjouksessa tai tarjouksen liitteissä mahdollisesti alihankintana tehtävän työt. Mikäli ostatte / käytätte kuvia, kuvituksien pitää sisältyä käyttöoikeuksineen tarjouksen hintaan. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

Tarjoukseen sisällytetyt hinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina.

Suuremmista lisätyökokonaisuuksista tullaan pyytämään tarjous / hinta-arvio projektikohtaisesti.

Tarjottujen markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluiden tuntihintoja voidaan tarkistaa ensimmäisen kerran 1.6.2021. Mahdolliset hinnanmuutosperusteet tulee esittää tarjouksessa (esim. palkka-, materiaali- tms kulujen nousu). Mikäli haluatte muuttaa tarjoamienne palveluiden hintoja, on siitä esitettävä neuvottelupyyntö kaksi kuukautta ennen aiottua muutosta meille tilaajalle, joka joko hyväksyy tai hylkää esityksen. Hinnanmuutosvaatimukset tulee perustella tarjouspyynnössä ja tarjouksessa mainittujen hinnanmuutosperusteiden mukaisesti.

5. Valinta- ja vertailuperusteet

Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjouksen laatimiskieli on suomi. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioidaan erilaisin laatukriteerein. Laatua arvioidaan kohdan 5.1. laatukriteerien mukaan, ja vertailun sekä valinnan tekee hankinnan valintaryhmä.

5.1. Laadun arviointi

5.1.1. Ensimmäinen kierros

Ensimmäisellä kierroksella arvioidaan toimittajan valmiuksia toteuttaa tilaajan markkinointiviestintää sen toivomalla tavalla. 

Laatukriteerit ja pisteet: 

Pyydämme liittämään tarjoukseen kuvauksen kahdesta referenssitoteutuksesta, jotka ovat palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilöstön tuottamia. Tulemme arvioimaan kykyänne ennakkoluulottoman ja positiivisesti erottuvan sekä tarkoituksenmukaisten markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä työnjäljen laatua.

Pyydämme teitä osoittamaan toimintavarmuutenne toimittajana ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden kanssa. Teidän on kyettävä antamaan riittävästi resursseja kaupungin käyttöön kiireisempinäkin aikoina. Teidän on osoitettava, että käytettävissä on riittävä määrä henkilöresursseja asiantuntijatehtävissä, vähintään yksi henkilö (ja hänelle varahenkilö). Esittäkää meille myös käytettävissänne olevat erityisosaajat, joita saatatte tarvittaessa käyttää alihankinta- ja asiantuntijatehtävissä. Valintaan vaikuttaa myös henkilöstönne ja käyttämienne erityisosaajien mahdollisuus toteuttaa toimenpiteitä tarvittaessa fyysisesti paikan päällä Somerolla.

5.1.2. Toinen kierros

Tulemme valitsemaan maksimissaan viisi toimittajaa jatkoon seuraavalle kierrokselle, jolla pyydämme toimittajilta esimerkkikampanjan suunnittelua (dokumentti maksimissaan 3 x A4 / 8000 merkkiä) ja presentointia (maksimissaan puoli tuntia). 

Arvioimme esimerkkikampanjan: 

Valitsemme lopullisen toimittajan ensimmäisen ja toisen kierroksen yhteispisteiden perusteella.

6. Tarjoajan kelpoisuus

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus sekä tämän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. 

Valintansa jälkeen toimittajan tulee toimittaa tilaajalle seuraavat asiakirjat: verovelkatodistus ja vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna ja ne on toimitettava myös mahdollisista alihankkijoista. Tilaaja voi pyytää täydentämään tai toimittamaan kyseisiä asiakirjoja.

7. Toimittajan oman alan ehdot

Toimittajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

8. Alihankinta

Alihankintakumppanit ja sovitut vastuusuhteet on ilmoitettava tarjouksessa tai sen liitteissä. Toimittajan tulee ilmoittaa tehtävässä sopimuksessa, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille sekä hyväksyttää mahdolliset tulevat alihankkijat ja sen ao. henkilöt tilaajalla. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä toimittajan käyttämät alihankkijat. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

9. Toimitusehdot

Palvelujen tuotoksien toimittamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Toimitus- ja tallennuskustannukset sisältyvät tarjoukseen.

10. Toimitusaika

Toimitus tapahtuu erikseen sovittavassa aikataulussa.

11. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa 19.6.2020 asti.

12. Maksuehdot ja laskutus

Maksuehto on 21 pv netto. Laskutusta toivotaan verkkolaskutuksena. Laskun maksamisen edellytyksenä on, että palvelu on hyväksytysti suoritettu ja tilaaja on vastaanottanut laskun. Laskutuseristä ja seurannasta sovitaan tarkemmin hankintasopimuksessa. Laskutuslisää ei hyväksytä.

13. Valinta

Tarjousten vertailun ja kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin suorittaa hankinnan valintaryhmä. Hallintojohtaja tekee toimialajohtajana tätä tarjousta koskevan hankintapäätöksen.

14. Lisähankintaoikeudet

Someron kaupunki varaa mahdollisuuden lisähankintaoikeuteen eli optioihin tehdä tähän sopimukseen liittyviä uusia projektisopimuksia suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen.

15. Hylkäämisperusteet

Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhässä.

16. Noudatettavat asiakirjat ja sopimusehdot

Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Hankinnassa sovelletaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009).

Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava:

  1. Hankintasopimus
  2. Hankintapäätös
  3. Tarjouspyyntöasiakirjat
  4. Toimittajan tarjous liitteineen
  5. JYSE 2009.

17. Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjouskilpailussa mukana olleet tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen nähtävillä Someron kaupunginvirastossa.

Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Toimittaja voi ilmoittaa liikesalaisuudet erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan hintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

18. Muut ehdot

Tilaajalle eli Someron kaupungille siirtyy täydelliset omistus- ja käyttöoikeudet tilattuihin tuotoksiin, kun lasku on maksettu. Tilaajalla on oikeus käyttää hankinnan tuloksia jatkossa tapahtuvissa hankinnoissa sekä tehdä niihin haluamiaan muutoksia. Lisäksi aineisto voidaan luovuttaa myös kolmannen osapuolen käyttöön ilman eri korvausta tilaajan sitä halutessa.

Toimittaja vastaa, että toimeksiannon perusteella valmistetun aineiston tekijänoikeuksiin ei kohdistu vaateita kolmansilta osapuolilta. Jos toimittaja ostaa tai käyttää kuvia, kuvien tulee sisältyä tarjotun materiaalin hintaan.

Tilaaja ja toimittaja sopivat yhdessä mitä hankinnan osa-alueita sekä mahdollisia optioita sopimukseen sisällytetään. Sopimuskauden aikana on mahdollista muuttaa sopimukseen kirjattuja hankinnan osa-alueita molempien osapuolten suostumuksesta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden toteuttaa vain harkitsemansa määrän hankinnan osa-alueita ja optioita. Toimittajan tulee ilmoittaa hyvityskäytännöt, joita sovelletaan, kun sovitut toteutukset/tilaukset eivät ole käytettävissä, ovat myöhässä tai eivät vastaa laatuvaatimuksia tilaajasta riippumattomista syistä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää muita toimittajia nopeisiin ja yksittäisiin toimeksiantoihin.

19. Tarjouksen jättäminen

Pyydämme jättämään tarjoukset sähköisesti www.pienhankintapalvelu.fi –sivuston tai www.tarjouspalvelu.fi –sivustolla kautta perjantaihin 15.5.2020 kello 12 mennessä. 

Tarjoukset käsitellään ja kakkoskierrokselle menevät ehdokkaat valitaan 15.5.2020. Kakkoskierrokselle valittujen ehdokkaiden on toimitettava esimerkkikampanja ja presentoitava se 27.5.2020 mennessä. 

Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkiota eikä korvausta.

20. Lisätietoja

Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä maanantaihin 11.5.2020 mennessä sähköpostitse Tanja Uusitalolle, tanja.uusitalo@somero.fi. Sähköpostin otsikoksi pyydämme merkitsemään ”Lisätietopyyntö: markkinointiviestintä 2020-2021”. Kysymyksiin vastataan julkisesti ja vastaukset ovat luettavissa keskiviikkoon 13.5.2020 mennessä nettisivuillamme www.somero.fi – tarjouspyynnöt.

Tilaajan yhteyshenkilönä ja lisätietojen antajana toimii elinkeinoasiantuntija
 Tanja Uusitalo, p. 044 7791 282, tanja.uusitalo@somero.fi

SOMERON KAUPUNKI

Hanna Saarni
hallintojohtaja

Lisätietoa ja liitteet (edellyttää kirjautumista / rekisteröitymistä): 


Q/A Kysymykset ja vastaukset

Tähän osioon on koottu tarjouspyyntöön ja tarjouksen tekemiseen liittyvät, yhteyshenkilölle sähköpostitse osoitetut kysymykset sekä niihin vastaukset. Kysymyksiä voi lähettää 11.5.2020 asti sähköpostitse Tanja Uusitalolle, tanja.uusitalo(a)somero.fi. Sähköpostin otsikoksi pyydämme merkitsemään ”Lisätietopyyntö: markkinointiviestintä 2020-2021”. 

K: Onko kaupungilla olemassa omaa kuvapankkia tai kuvia mitä voi käyttää eli niistä on jo lisenssimaksut maksettu?

V: Meillä on sekä itse otettuja, että paikallisilta kuvaajilta hankittuja kuvia jonkin verran, mutta ei kovinkaan paljon – lisää tarvittaisiin. Lisäksi olemme käyttäneet ilmaisia creative commons -lisenssin alaisia kuvapankkikuvia, ja myös muutama ostettu kuvapankkikuva löytyy.

K: Ohjelmistot, laitteet ja työtilat eivät tule kaupungilta?

V: Ei, toimittaja huolehtii näistä itse. Toimittajalla on mahdollisuus hyödyntää Someron kaupungintalolla olevia tiloja, tästä voidaan sopia toimittajan ja tilaajan kesken sopimusvaiheessa erikseen.

K: Toimittaja voi päättää itse mitä ohjelmia käyttää?

V: Kyllä. Kaupungin olemassa olevien materiaalien suunnittelussa on pääasiassa käytetty Adobe Creativen ohjelmia (Photoshop, InDesign, Illustrator).

K: Tapahtuuko toimeksiannot puhelimitse, sähköpostilla vai kasvotusten? Tuleeko niitä useammalta henkilöltä?

V: Toimeksiannoista sovitaan toimittajan ja tilaajan kesken sopimusvaiheessa, mutta todennäköisesti ne tulisivat tapahtumaan joko sähköpostitse tai puhelimitse, korkeintaan kolmen ihmisen toimesta. Isommista osa-alueista (kuten asukaskampanjasta) on saatavilla etukäteen briiffit sähköisessä muodossa, ja ne voidaan käydä läpi esimerkiksi kasvotusten tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

K: Edellyttääkö pakollisesti sisällytettäviin osa-alueisiin kuuluva tapahtumamarkkinointi ko tilaisuuksiin paikan päälle menemistä? Tarkoitan markkinointimateriaalin mahdollista esillelaittoa tilauksissa jne.

V: Ei, ellei sellaisesta erikseen sovita (jos esimerkiksi toimittaja kehittää tapahtumiin uutta markkinointisisältöä).

K: Mediaostot eli esim. Facebook -mainonta ja painotuotteiden kustannukset eivät sisälly kuukausilaskuun?

V: Eivät sisälly, niille meillä on erillinen budjetti.

K: Someron alkuperäinen budjetti oli 45500 €, mutta edellyttää että palveluntarjoaja toteuttaa vähintään pakolliset toimenpiteet 33 000 €. Onko erotus samaa luokkaa kuin pakollisten ja vapaa-ehtoisten toimenpiteiden ero?

V: Ei. Markkinointisuunnitelmassa oleva 45 500 euron alkuperäinen budjetti, johon viittaat, sisältää painatus- ja toteutuskuluja, ei varsinaista suunnittelutyötä. Kyseenomainen budjetti on siis laadittu ilman palkkakustannuksia sillä olettamuksella, että toteuttaisimme markkinoinnin kokonaisuudessaan itse. Mukana on hieman sellaisia erityisasiantuntijapalveluita, joita emme talon sisällä olisi voineet itse tehdä (esim. natiivimainonta), ne on erotettu muusta budjetista selkeyttämään, kuinka suuriksi olemme ajatelleet markkinointikampanjoiden ja -toimenpiteiden tuotantokustannukset (esim. painatuskulut ja sosiaalisen median maksetut kampanjat).

K: Markkinointimateriaalit: kuuluvatko esitteiden painatuskulut ja lehtien mainostilat annettuun budjettiin vai sisältyykö budjettiin vain aineiston tuottaminen?

V: Painatuskuluja ja lehtien mainostiloja ei sisällytetä 33 000 euron vuosikorvaukseen, joka maksetaan tämän tarjouskilpailun perusteella tehtävästä markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluhankinnasta, vaan niille on varattu erillinen budjetti. 33 000 euron vuosikorvaukseen on tarkoitus sisällyttää vain tarjouspyynnön mukainen teidän ja alihankkijoidenne suunnittelutyö + niistä aiheutuneet kustannukset (esim. valokuvien käyttö).

K: Ilmoitusaineiston kerääminen Suvi Somero -lehteen. Useasti käytettävä toimintamalli on, että  myyntihenkilö myy mainokset tietyllä prosenttiosuudella mainostajille. Onko tämä toimintamalli mahdollinen? Kuinka laajasta lehdestä on kyse ja paljonko siinä on mainoksia? Taitetaanko lehti muualla vai sisältyykö taitto tarjouspyyntöön?

V: Suvi Somero -lehden valmistuksesta sekä mainostilamyynnistä vastaa Paikallislehti Somero. Ilmoitusaineistolla tarkoitetaan Someron kaupungin kuuden sivun ilmoitusmateriaalia, joka pitää sisällään mm. matkailukartan sekä Suviheinäviikkojen ohjelman.

K: Maksettu digi/somemainonta (Facebook, Instagram, Google yms): sisältyvätkö kampanjoiden budjetit kokonaishintaan vai pelkkä kampanjoiden toteutus? Jos budjetit sisältyvät myös, millaisia panostuksia niihin on kaavailtu?

V: Eivät sisälly, niille on varattu erillinen budjetti. 33 000 euron vuosikorvaukseen on tarkoitus sisällyttää vain teidän (ja alihankkijoidenne) suunnittelutyö + niistä aiheutuneet kustannukset (esim. valokuvien käyttö).

K: Kunkin projektin hinta pystytään määrittämään kunnolla vasta, kun on kokonaiskuva kustakin osa-alueesta selvillä. Onko mahdollista, että budjettia voidaan nostaa projektin laadun nostamiseksi vai mennäänkö siitä mistä aita on matalin? Onko kampanjoiden suhteen tehty tarkempaa suunnitelmaa, mistä selviäisi niiden laajuus paremmin?

V: Markkinointisuunnitelman eri osa-alueiden välillä voidaan tehdä painotusmuutoksia toteutussuunnitelmien tarkentuessa, mikä tapahtuu osana tämän tarjouspyynnön perusteella tilattavaa markkinointiviestinnän asiantuntijapalvelua. Kaikilta osaprojekteilta edellytetään hyvää laatua ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman suurta vaikuttavuutta.  

K: Matkailuesitteen ja –kartan päivittäminen: mitä pitää sisällään? Onko kyse uudistamisesta vai tietojen päivityksestä ja mitä materiaalia on käytössä, tulevatko kuvat ja tekstit tilaajalta, onko vanha taittopohja käytössä? Mikä on esitteen laajuus?

V: Tarkoituksena on päivittää esite ja kartta vastaamaan uutta visuaalista ilmettä, samalla myös matkailukohteiden yhteystietoja täytyy päivittää. Vanha taittopohja on käytettävissä, samoin kuvat ja tekstit.

Linkkien takaa löytyy osviittaa, millaisesta esitteestä ja kartasta on kyse.

K: Asiakirjat ja muut materiaalit: onko kyseessä officemateriaalit vai muut, paljonko päivitettäviä asiakirjoja on?

V: Tässä yhteydessä tarkoitetaan erilaisia lomakkeita ja ohjeistuksia, eli Word -dokumentteja, joiden ulkoasu päivitetään uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Määrä ei ole valitettavasti vielä tiedossa, se riippuu siitä kuinka paljon ehditään tehdä omin voimin tämän kuun aikana. Todennäköisesti puhutaan kymmenistä asiakirjoista.

K: Kuninkuusravit ja asuntomessut: mitä tarkoitetaan Someron materiaaleilla?

V: Tarkka toteutusmuoto ei ole vielä selvillä, mutta kyse tulee todennäköisesti olemaan joidenkin muutenkin käytössä olevien kaupungin ilmoitusaineistojen versioinnista niin, että ne soveltuvat luontevasti käytettäväksi Someron kaupungin näkyvyyden edistämiseen em. tapahtumien yhteydessä. (Esim. jaettava esite.)

K: Messuosallistumiset: mitä tämä pitää sisällään?

V: Meidän puolestamme ei mitään, emme velvoita osallistumaan messuille. Sellaiset ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli haluatte tarjota meille messuihin liittyviä toimenpiteitä.