Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

1.1.2023 alkaen sote-palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta www.varha.fi

 

Perhepalvelut

Someron kaupungin perhepalvelut tarjoavat monenlaista apua ja tukea perheen elämän erilaisissa tilanteissa. Apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukea vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, kasvatuskysymykset, lapsen erityistarpeet, perheenjäsenen sairastuminen tai uupuminen, vanhempien erotilanne ja perheen muu kriisi. 

Perhepalveluita ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, kasvatus- ja perheneuvonta, lastenvalvojan palvelut tai tuetut ja valvotut tapaamiset. Perhepalveluiden saaminen edellyttää lapsen, nuoren ja perheen kanssa yhdessä tehtävää palvelutarpeen arviointia. Perhepalvelut ovat yksittäistä ohjausta ja neuvontaa sekä tilapäistä apua lukuunottamatta suunnitelmallista työtä, joka perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun asiakassuunnitelmaan..

Palvelutarpeen arvio sisältää myös läheisverkoston kartoittamisen (sosiaalihuoltolaki 43 §). Läheisverkoston kartoittamisella tarkoitetaan sen selvittämistä, miten omaiset tai muut asiakkaalle läheiset henkilöt osallistuvat asiakkaan tukemiseen.

Asiakasperheelle määritellään tarvittaessa omatyöntekijä, joka vastaa perheen asioista.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista esimerkiksi sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. (Sosiaalihuoltolaki 19 §)

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Lapsiperheille kotipalvelu on maksutonta. 

Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyötä annetaan myös erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

 Perhetyö on:

Perhetyö on maksutonta.

Muut palvelut

Lapsen, nuoren tai perheen tilanteesta riippuen voidaan myöntää myös muita palveluita kuten tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa, tukea harrastustoimintaan tai keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluu tuki vanhemmuuteen, lapsen ja nuoren kehitykseen ja pari- ja perhesuhteisiin sekä asiantuntija-avun antaminen muille lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Kasvatus- ja perheneuvonta on lakisääteistä toimintaa ja sosiaalihuoltolain 26 § mukaan sitä toteutetaan moniammatillisesti psykologian, lääketieteen ja sosiaalityön keinoin, hyödyntäen tarvittaessa myös muiden alojen ammatillista asiantuntemusta. 

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi itse olla yhteydessä matalalla kynnyksellä tai sen palveluihin voidaan ohjata esimerkiksi neuvolasta, varhaiskasvatuksesta tai terveyskeskuksesta. Varsinaista lähetettä ei kuitenkaan tarvita. Työmenetelminä ovat yksilökäynnit, psykologiset tutkimukset, ryhmätoiminnat jne. Kasvatus- ja perheneuvontaan kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Perheneuvontaa toteuttaa seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus.

perheneuvolan sähköpostiosoite:
perheneuvola@somero.fi

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

Perheasioiden sovittelija

Mikäli sovittelijana toimiva henkilö saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.

Perheasioiden sovittelun sisällöstä säädetään avioliittolaissa, mutta sosiaalihuoltolain mukaan se kuuluu kunnallisiin sosiaalipalveluihin.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 14 § (Finlex) 

Avioliittolaki 234/1929 20 § (Finlex)

Avioliittolaki 234/1929 21, § (Finlex)

Avioliittolaki 234/1929 23, § (Finlex)

Lastensuojelulaki 417/2007, 25 § (Finlex) 

Perheasioiden sovitteluun päästäksesi ota yhteyttä perhepalveluiden työntekijöihin. Tarkemmat yhteystiedot sivun oikeassa reunassa. Päivitetty ER/22.1.2020

 


Pyydä apua (Linkki ohjautuu Varhan sivustolle)

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

Yhteystiedot 

                                                
Sosiaalityöntekijä
Kati Lastunen (virkavapaalla 31.5.2023 asti)


Vt. sosiaalityöntekijä
Iina Rosnell
p. 044 7791 442

Sosiaaliohjaaja
Henna Aalto
p. 044 7791 221

Vs. sosiaaliohjaaja
Nina Vahtera
p. 044 7792 726

Perhetyöntekijä
Sara Lähdemäki
p. 040 1268 229

Perhetyöntekijä
Jukka-Pekka Länsikylä
p. 040 1268 740

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kirsti Heikkonen
p. 040 1268 236

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajan puhelinaika on arkisin ma-ke klo 12.00-13.00.

 

Someron sosiaalitoimisto

käyntiosoite: Jänistie 1
postiosoite: PL 5, 31401 Somero
Puhelin: 040 1268 225

KATSO VARHAN SIVUILTA