Tekstikoko
 
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Someron kaupungin määrittelemät  maksuperusteet 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sivistyslautakunnan päätöksen (20 §/28.2.2018 ja 31 §/ 20.3.2018) mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen tulojen ja perheen koon mukaan. Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus. Mikäli perheen tulot vaihtelevat kuukausittain, lasketaan tuloista kuuden kuukauden keskiarvo.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta,julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

 Varhaiskasvatuksen maksutaulukko

2
2102 e/kk
10,70 %
n. 4803 e/kk
3
2713 e/kk
10,70 %
n. 5414 e/kk
4
3080 e/kk
10,70 %
n. 5781 e/kk
5
3447 e/kk
10,70 %
n. 6148 e/kk
6
3813 e/kk
10,70 %
n. 6514 e/kk

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koossa otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset tehdään perhekohtaisesti.       Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan keskimäärin yli 140 h kuukaudessa kestävää varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikottaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden aikana.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat ensisijaisesti varattuihin tuntimääriin. Jos varatut tunnit ylittyvät jonakin kuukautena, korotetaan asiakasmaksu tämän kuukauden osalta vastaamaan toteutuneiden varhaiskasvatuksessa olon tuntien mukaan.

Nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta kuukausimaksu on enintään 289 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 % perheen nuorimman kokoaikaisesta maksusta, enintään 145 euroa. Kunkin seuraavan lapsen maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Lasta koskevaa 27 euroa pienempää kuukausimaksua ei peritä. Alempi maksu peritään silloin, kun lapsella on normaalisti vähintään 27 euron kuukausimaksu ja se alentuu poikkeustilanteen johdosta. Esim. on aloituskuukausi, hyvityspäivät tai maksun puoliintuminen lapsen sairauspoissaolon takia jne.

Asiakasmaksu määritellään jokaiselle lapselle erikseen huoltajien toimittamien tulotietojen perusteella. Lapselle määrätään korkein maksu, mikäli tuloselvitystä tarpeellisine liitteineen ei toimiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Korkein maksu määrätään myös mikäli huoltajat ilmoittavat, etteivät toimita tulotietoja. Vanhempien tulee toimittaa uudet tuloselvitykset, mikäli perheen tulot muuttuvat.

Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksu laskutetaan toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Tämän saa, mikäli lapsi on ollut hoidossa edellisen vuoden elokuussa ja on ollut yhtäjaksoisesti hoidossa koko toimintavuoden.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi (koskee koko kuukauden kestävää lomaa eli ei talvi- tai syyslomaa) eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan lain mukaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta periä puolet lain 7 §:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta. Maksu peritään myös heinäkuulta, vaikka kuukausi olisi perheelle maksuton.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamista, voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Lapsen hoitopäivien määrän ja pituuden vaikutus maksuun

Osa-aikainen varhaiskasvatus on alle 35 tuntia viikossa kestävää (enintään 140 h/kk) varhaiskasvatusta. Jos huoltajat varaavat varhaiskasvatusta enintään 80 h/kk, niin maksu on 50 % kokoaikaisesta maksusta. Enintään 110  h/kk, niin maksu on 65 % kokoaikaisesta maksusta ja enintään 140 h/kk, niin maksu on 80 % kokoaikaisesta maksusta.


Lapsen Varhaiskasvatuksen tarpeen muuttuminen

Perheen tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon ja tehdä kirjallinen muutos, mikäli lapsen kuukausittaisten hoitopäivien määrä tai päivittäinen kesto muuttuu. Muutoksella voi olla vaikutusta asiakasmaksuun.

Asiaskasmaksuja hyvitetään perheelle, mikäli vanhemmat  järjestävät itse lapselle varahoitoa lapsen perhepäivähoitajan sairaus- tai vuosiloman tms. ajaksi tai mikäli päiväkoti on suljettuna eikä lapselle ole osoittaa sulkemisen ajaksi muuta hoitopaikkaa. Hyvitys tapahtuu siten, että lapsen hoitomaksusta vähennetään 4 % kutakin perheen itsensä järjestämää hoitopäivää kohden varattuihin hoitopäiviin asti.

Kun lapsi on oman sairauden johdosta poissa hoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet lapsen kuukausimaksusta. Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei tältä kuukaudelta peritä maksua lainkaan. 

Lapsen ollessa muusta syystä poissa kaikki kalenterikuukauden päivät peritään puolet lapsen kuukausittaisesta asiaskasmaksusta (ilmoitusta poissaolosta ei ole tehty 30 päivää ennen poissaoloa, ks alla). 

Maksuttomaan esiopetukseen siirtyvän lapsen kohdalla asiakasmaksussa huomioidaan esiopetuspäivät elokuun osalta maksua alentavana tekijänä. Esiopetuksessa olevan lapsen maksupäätöstä ei muuteta esiopetusvuoden sisällä olevien loma-aikojen osalta (esim. syys-, joulu- ja talviloma), vaikka lapsi olisi silloin kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä lapselle ns. määräaikainen keskeytys, joka on kestoltaan vähintään kalenterikuukauden mittainen. Mikäli keskeytys ilmoitetaan kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen keskeytyksen alkamista, maksu laskutetaan siihen päivään asti, kun lapsi jää ns. keskeytysvapaalle ja laskutus käynnistyy taas siitä päivästä, kun lapsi palaa varhaiskasvatukseen.
Määräaikainen keskeytys vaikuttaa ns. maksuttoman heinäkuun kertymiseen. Määräaikaisen  keskeytyksen ajalta perhe ei voi hakea lastenhoidon tukia, koska varhaiskasvatus on keskeytyksen ajan voimassa (toisin sanoen hoitopaikkaa ei irtisanota). 

Esimerkki: Lapsi ei tarvitse hoitoa 14.6 - 7.8 välisenä aikana. Vanhempi tekee tästä kirjallisen ilmoituksen 14.5 mennessä jolloin kesäkuu laskutetaan vain 13 päivään asti, heinäkuulta ei laskuteta lainkaan ja elokuun laskutus alkaa 8.8. Ilman ennalta tehtyä ilmoitusta kesäkuu laskutettaisiin normaalisti, heinäkuu samoin (ellei ole maksuton 12 kuukausi) ja elokuu 1.8.alkaen.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 15 euroa/pv yli viisi tuntia kestävästä varhaiskasvatuksesta  ja 10 euroa/pv enintään viisi tuntia kestävästä varhaiskasvatuksesta. Tilapäinen varhaiskasvatus tarkoittaa  hyvin satunnaista hoidon tarvetta. Tilapäistä varhaiskasvatusta tarjotaan, mikäli päivähoitoryhmistä löytyy tilaa. Tilapäinen varhaiskasvatus ei vaikuta lastenhoidon tukiin eikä kuntalisään.

Uuden toimintakauden alkaessa1.8.2018 otetaan käyttöön seuraavat asiakasmaksujen porrastukset:

Asiakasmaksuja kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään seuraavasti:

- 50 % kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin  20 h/vk, 

 enintään  80  tuntia kuukaudessa

- 65 % kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin  27,5 h/vk,   enintään 110 kuukaudessa

- 80 % kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään  35 h/vk,    enintään  140 tuntia kuukaudessa

- 100 % kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin yli 35 h/vk,   yli 140

 tuntia kuukaudessa

Esiopetuksen täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään varattujen tuntien mukaan maksua seuraavasti:

- 40 % kun palvelun tarve on keskimäärin enintään 15 h/vk, 

 enintään 60 h/kk

- 60 % kun palvelun tarve on keskimäärin enintään 25 h/vk,

 enintään 100 h/kk

- 80 % kun palvelun tarve on keskimäärin yli 25 h/vk, yli 100 h/kk