Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Maksukatto

Alla lueteltujen asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa (2021). Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään 22,50 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Someron terveyskeskuksen tietojärjestelmä kerää maksukaton toteuttamiseksi tietoja suoritetuista asiakasmaksuista. Maksuja koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä terveyskeskukselle edellyttää palvelun käyttäjän suostumusta. Muut kuin Someron terveyskeskuksen maksut huomioidaan, mikäli maksuista toimitetaan laskukopiot ja maksukuitit.

Asiakasmaksukattoa kerryttävät maksut (vuosi 2021)

- terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalvelusta (terveyskeskusmaksu)
- terveyskeskuksen avosairaanhoidon hoitajakäynnistä (maksua ei enää 1.7.2021 alkaen)
- yksilökohtaisesta fysioterapiasta
- poliklinikkakäynnistä
- päiväkirurgisesta hoidosta
- sarjahoidosta (esim. fysioterapia)
- yö- ja päivähoidosta
- kuntoutushoidosta
- lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta

Esimerkiksi kotihoidon maksut, pitkäaikaishoitomaksut, lääkkeet, hammashoidon maksut ja sairaankuljetus eivät siis kerrytä asiakasmaksukattoa vuonna 2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta eikä myöskään maksuja, joiden suorittamiseen palvelujen käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakkaalle annetaan hakemuksesta vapaakortti. Vapaakortti on voimassa kyseisen kalenterivuoden loppuun asti julkisen terveydenhoidon yksiköissä koko maassa. Kun asioidaan Someron ulkopuolella, tulee vapaakortti esittää aina käynnin tai hoidon yhteydessä. Someron terveyskeskuksessa annettua vapaakorttia ei tarvitse esittää. Someron ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioidessa Someron terveyskeskuksessa.

Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 683 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä oikeutensa palautukseen. Vuonna 2020 määrättyjen asiakasmaksujen perusteella tulee vapaakorttia ja mahdollisia maksujen palautuksia vaatia viimeistään vuoden 2021 aikana. Jos maksun sisältyminen maksukattoon selviää viranomaisen tai vakuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun vuoksi vasta maksukaton seurantavuoden jälkeen, tulee vaatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Vaatimukset maksukuitteineen tai muualta myönnettyine vapaakortteineen tulee toimittaa Someron kaupungin perusturvatoimistoon osoitteella:

Perusturvatoimisto/maksukatto
Anne Manni
Jänistie 1,
31400 SOMERO

p. 040 1268 450

anne.manni@somero.fi

tai

perusturvatoimisto@somero.fi

Maksukattoa koskeva asiakasmaksulain muutos tulee voimaan 1.1.2022. Muutoksen myötä maksukattoa kerryttävät palvelut laajenevat. Näitä muutoksia ei ole vielä huomioitu tässä asiakasmaksuohjeessa.